Order Online

Halloumi Bao

Halloumi Bao

$17.00

Halloumi, Salt House zing chilli, fresh basil, pickled cucumber, tom yum kewpie mayonnaise